හොඳම ශීතකරණ කොම්ප්රෙෂර් නිෂ්පාදකයා

ආයතනය

Demostic වෘත්තීය

එකලස් අමතර කොටස්

තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ප්රධාන උපාංග

ෙලෝහ වැඩ වැඩමුළුව

හරය සභාව වැඩමුළුව

ඒකකය සභාව වැඩමුළුව

පිරිසිදු

ඉසින පේන්ට්


WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!